Terrændæk - Udførelse

Terrændæk er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.
Løse Leca® letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som et varmeisolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. Konstruktionen udføres ofte i kombination med trykfast isolering.

Levering

Leca® letklinker kan leveres på fire måder:

  1. Blæsebil: Med blæsebil blæses Leca® letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet - op til 30 meter fra vognen. Slanger til blæsning over større afstande kan medbringes efter aftale. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille to mand til rådighed.
  2. Løst leveret til aftipning: Lastbilen kan medbringe op til 103 m³ Leca® letklinker. Vognen behøver bæredygtig kørevej helt frem til brugsstedet.
  3. Bigbags: En bigbag indeholder 2,5 m³ Leca® letklinker og vejer ca. 600 kg. Bigbags kan leveres på paller.
  4. Opsækket på paller: Hver sæk rummer 50 liter Leca® letklinker. En sæk Leca® 10-20 coated vejer ca. 12 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m³. Højden af pallen er 1,35 m.

Bliv klogere på leveringsmetoderne her. 

Udlægning

Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges løse Leca® letklinker.

Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Laget af Leca® letklinker tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord.

Leca® 10-20 coated udlægges med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen. 

Ved udlægning med blæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering.

Leca® letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator. Større lagtykkelser udlægges og vibreres lagvis. To overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering.

Til hjælp ved udlægning af Leca® 10-20 coated kan lagets topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie.

Hvis laget skal afrettes med fald, er kotepinde, der i forvejen er jævnt fordelt over arealet, især velegnede. Fald mod afløb etableres allerede i laget af Leca® letklinker og ikke i betonlag, afretningslag eller slidlag.

Efterhånden som Leca® letklinker udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse - fx med en asfaltskraber. 

De løse Leca® letklinker tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås.

Læs hele referencen her.

Kombinationsgulve

Løsningen med kombinationsgulve, hvor der anvendes trykfast pladeisolering oven på Leca® letklinker, behøver ikke støbeunderlag. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. 

Terrændæk, udførelse

Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til.

Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med løse Leca® letklinker, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag.

I kombinationsgulve, hvor den trykfaste isolering har et elasticitetsmodul > 900 kN/m² og en tykkelse = 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca® letklinker ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator med bred plade.

Terrækdæk, udførelse

Terrændæk uden trykfast pladeisolering

Når de løse Leca® letklinker udgør hele isoleringslaget, går arbejdet efter udlægning af laget lettere, når man udlægger støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et diffusionsåbent materiale som fx armeringsnet, fiberdug eller en kombination af begge.

Armeringsnettet kan være svejste stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm masker. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca® letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering.

Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca® letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner, uden at den »graver sig ned«. 

Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade.

Et støbeunderlag mellem Leca® letklinker og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen især ved flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. 

Som støbeunderlag kan en let fiberdug på ca. 70-80 g/m² anvendes.

Betonlag

Betonlaget udgør en del af terrændækkets tætning mod radon og skal udføres mindst af Beton 20 i 100 mm tykkelse med svindarmering.

Gulvbeton kan fremstilles af en almindelig plastisk beton med et sætmål på 60-100 mm eller en flydebeton. Anvendelse af flydebeton kræver et støbeunderlag, fx en fiberdug.

Mellem betonpladen og fundamenter anbringes murpap eller en kantisolering, der hindrer utilsigtet vedhæftning.
Isoleringsstrimler bidrager samtidig til kuldebroisoleringen.

Umiddelbart efter udstøbningen skal betonen beskyttes mod udtørring ved tildækning med en damptæt membran, fx plastfolie, i ca. 8 dage. 

Membranhærdningsmidler til påsprøjtning kan anvendes, hvor der ikke senere skal pålægges afretningslag eller påklæbes gulvbelægninger.

Yderligere information kan ses i BYG-ERFA-blad (29) 06 12 23, »Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton«.

I kolde perioder skal betonen beskyttes mod frost.

Detaljerede oplysninger om udførelse og behandling af betonen er beskrevet i normerne og den omfattende speciallitteratur.

Svindarmering

For at forebygge revner og utætheder i gulvbetonen bør der indlægges et net af mindst 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger.

Hvis der fastgøres gulvvarmeslanger til armeringsnettet, bør nettet være af mindst 6 mm profileret armeringsstål.
Armeringen skal være gennemgående i eventuelle støbeskel. Nettet placeres i midten af betonpladen.

Fugtspærre  

Ved blanding af beton tilsættes en betydelig mængde vand. Heraf findes en del stadig i betonen længe efter udstøbning, afhærdning og den synlige udtørring af overfladen. 

Fugtfølsomme materialer eller undergulve må derfor beskyttes mod den resterende byggefugt og mod vanddampdiffusion fra jorden under huset.

Strøgulve skal beskyttes med en fugtspærre af fx 0,2 mm plastfolie, der anbringes oven på betonlaget. Plastfolien udlægges med mindst 200 mm overlæg og føres helt op bag fodpanelerne - brug evt. tape. I forbindelse med varme- og vandrør skal plastfolien føres under rørene.

Op til halvdelen af den samlede isolering kan udlægges oven på plastfolien, dog højst 75 mm. Yderligere isolering over betonen må frarådes, da den giver risiko for kondensdannelse over plastfolien.

Gulvbelægninger, der klæbes direkte på beton eller afretningslag, gør det ofte ønskeligt at anbringe fugtspærren under betonen. Herved hindres betonens byggefugt i at fordampe nedefter, og der må regnes med en væsentlig længere udtørringstid.

Tætte gulvbelægninger, som fx vinyl, stiller øgede krav til fugtspærren og bør derfor vælges i samarbejde med gulvbelægningens leverandør.

Ikke fugtfølsomme gulve, som fx gulvklinker, kræver ingen fugtspærre. Det samme gælder for en række diffusionsåbne gulvbelægninger, fx kokos og visse tæppekvaliteter.

I gulve med gulvvarme uden fugtfølsomme materialer er fugtspærre ikke påkrævet.

I gulve med gulvvarme og med fugtspærre bør udtørringen af betonen være gennemført, før der udlægges diffusionstæt gulvbelægning. 

Gulvvarmen må først startes, når betonen er hærdet til den påkrævede styrke, og bør have fungeret i mindst en måned, inden den diffusionstætte gulvbelægning udlægges.

En eventuel fugtspærre i gulve med gulvvarme anbringes under betonen.

Normalt anvendes 0,2 mm plastfolie, medmindre gulvbelægningens tæthed stiller særlige krav.

Varmeslangerne placeres i gulvbetonen efter leverandørens anvisninger og installationsvejledninger.

Kontakt os

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest