Kældervægge - Projektering

Leca® blokke til kælderydervægge har mange fordele:

 • bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer
 • blokkene er ubrændbare
 • blokkene er uorganiske samt fugt- og frostbestandige
 • blokkene angribes ikke af råd, svamp eller insekter
 • blokkene er fremstillet af Leca® letklinker og cement - velkendte materialer med over 60 års god byggetradition
 • basismaterialet Leca® letklinker er små lette keramiske korn, som fremstilles af dansk ler

Leca® produkter

Mål og vægt

Blokke til kældervægge under terræn
  Længde mm Højde mm Bredde mm Middeltørvægt kg/stk. Transportvægt kg/stk.
Leca® rilleblokke, lige 490 190 350 19,6 22,5
248   390 11,0 12,7
Leca® rilleblokke, hjørne 490   350 19,6 22,5
248   390 11,0 12,7
Leca® blokke 600 490 190 290 16,2 18,6
    330 18,4 21,2
    350 19,6 22,5
    390 21,8 25,1
248   390 11,0 12,7
Tabel 1

Vedrørende mål og vægt på blokke til over terræn henvises til Vægge - Projektering.

Kælderydervægsfundamenter

Af hensyn til trykfordelingen på jorden under kælderydervægsfundamentet og eventuelt uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Betonfundamentet skal have mindst samme bredde som Leca® blokkene ovenover. Blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Højden på betonklodsen skal mindst være 300 mm.

Armerede kælderydervægge

Armerede kælderydervægge under terræn opmures af Leca® rilleblokke i 350 eller 390 mm tykkelse med 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i de tilfælde, hvor væggen ikke bliver understøttet foroven af et kælderdæk. Dette kan f.eks. være ved: 

 • træbjælkelag 
 • aftrappede kældervægge 
 • høje kældervægge, hvor væggen over terræn udføres som hulmurskonstruktion eller af Leca® termblokke   

Armerede kældervægge giver også mulighed for at øge afstanden mellem de afstivende vægge eller søjler. 

Hvis der ønskes en bredere kælderydervæg, f.eks. hvor ydervæggen ovenover er bredere, opmures en mindst 100 mm Leca® blok 600 umiddelbart foran Leca® rilleblokken. Leca® blokkene opmures på betonfundamentet på ydersiden af Leca® rilleblokkene og forbindes til disse med 5 stk. rustfaste bindere pr. m2.

Uarmerede kælderydervægge

Uarmerede kælderydervægge udføres af almindelige massive Leca® blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. 

For at forebygge svindrevner i kældervægge udført af disse blokke indlægges svindarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svindarmeringen bidrager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. 

Ved anvendelse af almindelige massive Leca® blokke 600 til jordtrykspåvirkede kælderydervægge må de nødvendige afstivningsforhold vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde af den rådgivende ingeniør for det pågældende projekt.

Styrkeforhold for armerede kælderydervægge

Armerede kælderydervægge udføres med Leca® rilleblokke på den del, der er påvirket af jordtryk. De beregnes som et tresidet understøttet vægfelt, f.eks. hvis væggen foroven udføres af Leca® termblokke eller som en hulmur.

Leca® rilleblokke opmures med en weber FM5® funktionsmørtel i liggefugerne. Studsfugerne udføres med weber bloklim. Alternativt kan studsfugerne også udføres med samme mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal udføres helt udfyldte over hele fladen. 

Som armering anvendes 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes med minimum 15 mm mørtel. De praktiske forankringslængder for armeringen er for

 •   8 mm: 730 mm 
 • 10 mm: 910 mm 

For at kunne bestemme den armerede kælderydervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlede indspændingsgrad if fastlægges. Dette gøres ved at lægge indspændingsgraderne sammen for vægfeltets to sideunderstøtninger.

Kaeldre_proj_1

Som vist på figur kan indspændingsgraden i sættes til:

ved hjørner: 0,5

ved åbninger: 0,0

ved afstivninger (væg eller søjle): 3 (l1/l2)² dog maks. 1,0 ved overfladelast op til p = 2,5 kN/m² og biler med totalvægt indtil 3500 kg

ved afstivninger (væg eller søjle): 1,35 (l1/l2)² dog maks. 0,8 ved overfladelast op til p = 10 kN/m² og biler med totalvægt indtil 12000 kg

l1 er nabofeltets længde.
l2 er det beregnede felts længde.

Eksempel:
Beregning af indspændingsgraden af felt A.
Overfladelast: 2,5 kN/m². 

Kaeldre_proj_2

i ved hjørne = 0,5
i ved tværskillevæg 3 (1/4)² = 0,1875 ~ 0,2
if = 0,5 + 0,2 = 0,7 

 

Ved lodrette fri kanter, f.eks. døråbninger, og hvor væggen samtidig er påvirket af jordtryk, skal væggen afstives, f.eks. ved montering af et stålprofil eller en kælderskaktvæg.

Ved skrånende terræn, hvor de massive blokke i kældervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca®  termblokke, skal afstivning sikres på den del af væggen, der er påvirket af jordtryk.

Feltlængder, armerede kælderydervægge
Kaeldre_proj_ill3

Efterfølgende 4 tabeller, der er beregnet ud fra Eurocode 0 - 1 - 6 og 7, angiver de maksimale feltlængder i m mellem sideunderstøtningerne for armerede kælderydervægge med Leca® rilleblokke, og hvor væggene er 3-sidet understøttet. Væglængder over 8 x højden h bør undgås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekomme nærmere end 2 m fra kældervæggen. Uden på den udvendige isolering er der regnet med tilbagefyldning af sand, som komprimeres i lag på ca. 300 mm med en pladevibrator på maks. 100 kg. 

I tabellerne er der regnet med to forskellige værdier for overfladelast:

2,5 kN/m², som er normalt forekommende last, som dækker små jordopfyldninger og let trafiklast (personbiler).

10 kN/m², som dækker last fra større jordopfyldninger, og hvor tungere trafik kan forekomme.

Større veje må ikke forekomme tættere end 5 m fra kældervægge.
Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværdierne.

 

Jordhøjde d,
meter
Jordhøjde h,
meter
Fladelast p = 2,5 kN/m2 Fladelast p = 10 kN/m2
Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi =1,5 Σi = 2,0 Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi = 1,5 Σi = 2,0
1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
1,3 1,0 6,4 6,9 7,4 7,8 8,0 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9
1,6 1,3 5,7 6,2 6,7 7,0 7,4 4,6 5,1 5,4 5,8 6,1
1,9 1,6 5,1 5,7 6,1 6,5 6,9 4,1 4,6 5,0 5,4 5,7
2,2 1,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2
2,5 2,2 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 3,4 3,8 4,1 4,5 4,8
Tabel 2, 350 mm Leca® rilleblokke med 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder
Jordhøjde d,
meter
Jordhøjde h,
meter
Fladelast p = 2,5 kN/m2 Fladelast p = 10 kN/m2
Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi =1,5 Σi = 2,0 Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi = 1,5 Σi = 2,0
1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6
1,3 1,0 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7
1,6 1,3 6,6 7,1 7,6 8,0 8,4 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9
1,9 1,6 6,0 6,6 7,0 7,5 7,8 4,9 5,4 5,9 6,3 6,6
2,2 1,9 5,4 6,0 6,5 6,9 7,3 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2
2,5 2,2 4,8 5,4 5,9 6,3 6,8 4,1 4,5 5,0 5,4 5,7
Tabel 3, 350 mm Leca® rilleblokke med 10 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder
Jordhøjde d,
meter
Jordhøjde h,
meter
Fladelast p = 2,5 kN/m2 Fladelast p = 10 kN/m2
Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi =1,5 Σi = 2,0 Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi = 1,5 Σi = 2,0
1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,7 5,1 5,5 5,6 5,6
1,3 1,0 7,1 7,7 8,0 8,0 8,0 5,1 5,5 5,9 6,2 6,5
1,6 1,3 6,3 6,9 7,3 7,7 8,1 5,1 5,6 6,0 6,3 6,7
1,9 1,6 5,7 6,3 6,7 7,1 7,5 4,6 5,1 5,6 6,0 6,3
2,2 1,9 5,0 5,6 6,1 6,6 7,0 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8
2,5 2,2 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 3,8 4,2 4,6 5,0 5,3
Tabel 4, 390 mm Leca® rilleblokke med 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder
Jordhøjde d,
meter
Jordhøjde h,
meter
Fladelast p = 2,5 kN/m2 Fladelast p = 10 kN/m2
Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi =1,5 Σi = 2,0 Σi = 0 Σi = 0,5 Σi = 1,0 Σi = 1,5 Σi = 2,0
1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6
1,3 1,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,8 6,3 6,7 7,1 7,4
1,6 1,3 7,3 7,9 8,4 8,8 9,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6
1,9 1,6 6,7 7,3 7,8 8,2 8,6 5,5 6,1 6,5 6,9 7,3
2,2 1,9 6,0 6,7 7,2 7,7 8,1 5,0 5,6 6,1 6,5 6,9
2,5 2,2 5,4 6,0 6,6 7,1 7,5 4,5 5,1 5,6 6,0 6,4
Tabel 5, 390 mm Leca® rilleblokke med 10 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder

Afstivninger

Af hensyn til kælderens anvendelse kan der være behov for at øge afstanden mellem de vægge, der afstiver kældervæggen, til mere end den tilladelige feltlængde.

Stålsøjler
Dette kan gøres ved at opdele vægfeltet med afstivende stålsøjler, der faststøbes eller fastholdes til kældergulv og dæk.

kaeldre_proj_ill4

Længden af det stykke kældervæg, der skal afstives af stålsøjlen, benævnes La. Denne længde er dels afhængig af længden til nærmeste tværafstivende vægge og dels af indspændingsgraden i ved afstivningerne. 

La kan findes efter følgende formel: 
La = ½ x (L1 +L2) x (1 - i1/8 +i2/8 + i3/8 - i4/8)

Som afstivning er der i efterfølgende tabel angivet HE-B stålprofiler (stålkvalitet S 235), men andre profiler kan anvendes, hvis de har samme modstandsmoment og stålkvalitet som det profil, der er vist i tabellen.

Jordhøjde d,
meter
Massiv væghøjde h,
meter

Fladelast
kN/m2

Afstivet feltlængde La,
meter
2 4 6 8 10
1,0 0,7 2,5 HE 100 B HE 100 B HE 100 B HE 100 B HE 100 B
    10,0 HE 100 B HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B
1,3 1,0 2,5 HE 100 B HE 100 B HE 100 B HE 120 B HE 120 B
    10,0 HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 140 B HE 160 B
1,6 1,3 2,5 HE 100 B HE 100 B HE 120 B HE 120 B HE 140 B
    10,0 HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B HE 160 B
1,9 1,6 2,5 HE 100 B HE 120 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B
    10,0 HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B HE 180 B
2,2 1,9 2,5 HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B HE 160 B
    10,0 HE 100 B HE 140 B HE 160 B HE 180 B HE 200 B
2,5 2,2 2,5 HE 100 B HE 140 B HE 160 B HE 160 B HE 180 B
    10,0 HE 120 B HE 140 B HE 180 B HE 180 B HE 200 B
Tabel 6, afstivning med stålsøjler af HE-B-profiler

Fastholdelsen af stålsøjlen i top og bund skal udføres på en måde, så reaktionerne kan optages i kældergulv og loftkonstruktion.

Som eksempel på denne fastholdelse kan der i tabel 7 ses størrelser på ankre gennem en 10 mm påsvejst stålplade i top og bund på søjlen. Beton ved loft og gulv forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og klæbeankre forudsættes med styrker som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150.

Stålsøjle Fastholdelse, bund Fastholdelse, top
  Klæbeanker, stk. Dybde af borehul, mm Klæbeanker, stk. Dybde af borehul, mm
HE 100 B 2 M 10 80 2 M 10 80
HE 120 B 2 M 12 100 2 M 12 100
HE 140 B 4 M 12 100 4 M 12 100
HE 160 B 4 M 12 100 4 M 12 100
HE 180 B 4 M 16 130 4 M 16 130
HE 200 B 4 M 16 130 4 M 16 130
Tabel 7

Stålsøjler skal beskyttes mod brand.

Stålsøjlen opstiles 10-20 mm fra kælderydervæggens indvendige side, hvorefter fugen udfyldes med jordfugtig mørtel C 100/400 eller weber FM5® funktionsmørtel, der stampes omhyggeligt.

Skillevægge
Ved tværvægge, der skal virke afstivende på kælderydervæggen, skal der sikres en god forbindelse mellem de to vægge ved opmuring i forbandt eller ved sikring med 2 stk. 4 mm rustfaste bindere i hvert skifte. Det skal endvidere sikres, at bærerevnen under tværvæggen er tilstrækkelig enten ved nødvendig styrke i kældergulvet eller ved et separat fundament.

kaeldre_proj_ill5

Længden af det stykke kælderydervæg, der skal afstives af tværvæggen, benævnes La.
Længden af den afstivende tværvæg benævnes ℓ. 

Jordhøjde d,
meter
Massiv væghøjde h,
meter
Fladelast
kN/m2
Afstivende feltlængde 
La = 2 m La = 4 m La = 6 m La = 8 m La = 10 m
1,0 0,7 2,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1
    10,0 1,4 2,0 2,5 3,1 3,6
1,3 1,0 2,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7
    10,0 1,9 2,6 3,3 4,0 4,7
1,6 1,3 2,5 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1
    10,0 2,5 3,4 4,3 5,1 5,9
1,9 1,6 2,5 2,3 3,0 3,6 4,2 4,8
    10,0 3,4 4,6 5,7 6,8 7,8
2,2 1,9 2,5 3,3 4,3 5,2 6,1 6,9
    10,0 4,6 6,3 7,8 9,2 10,6
2,5 2,2 2,5 4,4 5,9 7,2 8,4 9,5
    10,0 6,0 8,3 10,3 12,1 13,9
Tabel 8, længde  (meter) af afstivende blokvæg, t = 150 mm

Tabellen angiver den nødvendige væglængde ℓ med en 150 mm bred tværskillevæg af Leca® blokke. Ved andre vægbredder skal tabelværdierne ganges med:

 • 1,3 for en 100 mm bred tværskillevæg
 • 1,2 for en 120 mm bred tværskillevæg
 • 0,9 for en 190 mm bred tværskillevæg

Såfremt den afstivende tværvæg forankres mod glidning med et forankringsbeslag kan den nødvendige længde af denne væg reduceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kældergulvet, som forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og at minimumslængden på den tværafstivende væg er overholdt. Klæbeankre forudsættes med en styrke som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150. Der kan så regnes med følgende reduktion af væglængden ℓ.

Forankringsbeslag for
forskydning,
størrelse mm
Forankring
kN
Min. længde
af afstivende
væg, m
Mulig
reduktion
af ℓ m
Klæbeanker,
stk.
Dybde af
borehul,
mm
Vinkeljern
120x120x10, b = 100
10 0,6 0,3 2 M 10 80
Vinkeljern
160x160x15, b = 140
20 1,2 0,6 4 M 10 80
Specialbeslag 40 2,4 1,2 8 M 10 80
Tabel 9

kaeldre_proj_ill6

Dilatationsfuger

Kældervægge af Leca® rilleblokke bør opdeles med dilatationsfuger eller murafbrydelser med passende afstand. 
Under normale opmurings- og udtørringsbetingelser foreslås en afstand på maks. 15 m.

Ved svindarmerede kælderydervægge af Leca® blokke 600 forslås en afstand på maks. 10 m, dog over terræn også for Leca® termblokke maks. 8 m.

Varmeisolering

Bygningsreglementet stiller krav til kælderydervæggens varmeisolering. Leca® blokke bidrager til isoleringen og gør det muligt at reducere kuldebroerne i konstruktionen. Under terræn kan ekstraisoleringen med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side bl.a. for at undgå kondensproblemer.

En kælderydervæg består normalt af en isoleret hulmurskonstruktion over terræn og en konstruktion af massive Leca® rilleblokke under terræn med udvendig tillægsisolering. Varmeisoleringskravet stilles til den sammensatte konstruktion, dog stilles specifikke krav til linjetabet ved fundamentet under kælderydervæggen.

U-værdi for kælderydervægge

U-værdien for en kælderydervæg bestemmes i henhold til DS 418. 
U = U`+ ΔUf + ΔUg 

Hvor 
U er den resulterende U-værdi,
U´ er den ukorrigerede U-værdi,
ΔUf er korrektion for murbindere og
ΔUg er korrektion for luftspalter

Ved bestemmelse af U-værdien for en kælderydervæg skal der tages hensyn til reducerede isoleringstykkelser i dele af konstruktionen og eventuelle kuldebroer f.eks. ved overgang fra massiv mur til hulmur og ved eventuelle udmuringer omkring vinduer og døre. 

Kælderydervæggens samlede U-værdi beregnes som:

Ligning1_kaeldre

Hvor
A1 og A2 er delarealer af massiv mur og hulmur
U1 og U2 er delarealernes U-værdi
ℓ er længden af lineær kuldebro
Ψk er linjetabet ved isoleringsspring

Hvis der er konstruktioner, der gennembryder kælderydervæggen, skal disse kuldebroer indregnes i kælderydervæggens U-værdi.

kaeldre_proj_ill7

 

kaeldre_proj_ill8Leca® blokkene bidrager til kælderydervæggens isolering og gør det muligt at undgå væsentlige kuldebroer, men det er nødvendigt med supplerende isolering.

Under terræn kan den supplerende isolering med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side. Dette vil hæve selve væggens temperatur og dermed forebygge kondens. Samtidig vil isoleringen ikke optage plads indvendigt. 

Indvendig isolering af kælderydervægge frarådes generelt ved kældre grundet risiko for skimmelvækst på den indvendige bærende del af væggen enten fra kondens fra fugtig indeluft eller fra utætheder ved væggens udvendige overflade.

Over terræn og ned til 300 mm under terræn kan kælderydervæggen udføres som en traditionel hulmur eller af Leca®  termblokke. 

Fra terrænet og mindst 150 mm op bør væggen udvendigt udføres af Leca®  blokke eller Leca®  termblokke med grovgrunding og sokkelpuds, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvand.

I efterfølgende tabel 10 angives eksempler på U1-værdier (under terræn) i W/m²K, hvor H er højden på den del af væggen, der er isoleret udvendigt. Overlapningen til den midterisolerede væg medregnes på den sikre side med samme værdi som den massive del.

  H (m) Løs Leca® 10-20 Isoleringsplader λdekl 37
    300 mm 500 mm 150 mm 200 mm
Leca® blok 600, 290 mm 0,5 0,22 0,16 0,20 0,17
  1,0 0,22 0,15 0,20 0,16
  1,5 0,21 0,15 0,19 0,16
  2,0 0,20 0,15 0,19 0,15
  2,5 0,20 0,14 0,18 0,15
Leca® blok 600, 330 mm 0,5 0,22 0,15 0,20 0,16
  1,0 0,21 0,15 0,19 0,16
  1,5 0,20 0,15 0,19 0,15
  2,0 0,20 0,14 0,18 0,15
  2,5 0,19 0,14 0,18 0,15
Leca® blok 600 eller Leca® rilleblok, 350 mm 0,5 0,21 0,15 0,20 0,16
  1,0 0,21 0,15 0,19 0,16
  1,5 0,20 0,14 0,18 0,15
  2,0 0,20 0,14 0,18 0,15
  2,5 0,19 0,14 0,17 0,15
Leca® blok 600 eller Leca® rilleblok, 390 mm 0,5 0,21 0,15 0,19 0,16
  1,0 0,20 0,14 0,19 0,15
  1,5 0,20 0,14 0,18 0,15
  2,0 0,19 0,14 0,18 0,15
  2,5 0,18 0,13 0,17 0,14
Tabel 10. Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ved udvendig isolering

U1-værdien er beregnet som den arealvægtede U-værdi indtil 2 m's dybde og U-værdien af væg dybere end 2 m.

Varmeledningsevnen for den udvendige isolering er regnet mod jord som:
 λ = 1,2 x λdekl.

Ved pladeisolering er U1-værdien regnet uden luftspalter. Ved luftspalter skal der tillægges en korrektion Δ Ug i henhold til DS 418.

I efterfølgende tabel 11 angives eksempler på U2-værdier (over terræn) i W/m²K.

Formur Bagmur Isolering, mm Vægtykkelse, mm U-værdi W/m²K
Leca® blok 100 mm Leca® blok 100 mm 150 350 0,20
  Leca® blok 100 mm 190 390 0,16
Teglsten 108 mm Leca® blok 100 mm 150 358 0,21
  Leca® blok 100 mm 190 398 0,17
Leca® termblok   75 350 0,30
    135 390 0,20
    210 450 0,14
    250 490 0,12
Tabel 11

U2-værdien medregnes på den sikre side under terræn ned til overkant udvendig isolering med samme værdi som over terræn.

Ved kælderydervægge med vinduer og døre skal kuldebroerne ved udmuringerne indregnes i U2-værdien som beskrevet under Vægge - Projektering.

For at minimere kuldebroen ved overgangen fra udvendig isolering under terræn til hulmursisoleringen kan der med fordel udføres en overlapning af isoleringslagene. 

Afhængig af overlapningens størrelse skal der regnes med følgende linietab (Ψk) i W/m K.

Overlapning Ψk
0 mm 0,09
200 mm 0,06
300 mm 0,05
Tabel 12. Der kan interpoleres i tabellen

Eksempel:

Som eksempel beregnes U-værdien af en 5 m lang og 2,3 m høj kælderydervæg, der under terræn består af 390 mm Leca®  rilleblokke, og som udvendigt er isoleret med 500 mm løs Leca® 10-20. Højden (H) fra kældergulvet til overside af udvendig isolering er 1,7 m. 0,6 m over udvendig isolering består væggen af 390 mm Leca®  termblokke. Overlapningen mellem udvendig isolering og midterisoleringen i Leca®  termblokkene er 0,2 m.

Kaeldre_proj_ill9

I tabel 10 (H = 1,5-2 m) aflæses U1-værdien til 0,14 W/m²K
I tabel 11 aflæses U2-værdien til 0,20 W/m²K
I tabel 12 aflæses linjetabet Ψk til 0,06 W/m K
Arealet under terræn er 5 x 1,7 = 8,5 m²
Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m²
Kælderydervæggens samlede areal er 8,5 + 3,0 m²


Længden af isoleringens overlapning er 5 m

 

Ligning2_kaeldre

Linjetab kælderydervægsfundamenter

kaeldre_proj_ill10Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kælderydervægsfundamentet, og dette linjetab skal derfor ikke indregnes i kælderydervæggens U-værdi.

Linjetabet Ψf ved kælderydervægsfundamenter er afhængigt af placeringen af overside af betongulvet i forhold til betonfundamentet under kælderydervæggen - afstanden V. Ved at opmure et eller to skifter Leca®  blokke under niveauet for betonkældergulvet opnås væsentlige forbedringer af linjetabet Ψf

Linjetab Ψf ved kælderydervægsfundamenter er angivet i tabel 13. Forudsætningerne for og størrelserne af linjetabene er som angivet i DS 418. Jorddækningen d er højden fra terræn til overside kældergulv.

v
Placering af betongulve under betonfundament
d
Under terræn, m
Ψf
W/m K
Hævet 500 mm 1,0 0,13
2,0 0,12
Hævet 400 mm 1,0 0,14
2,0 0,13
Hævet 300 mm 1,0 0,16
2,0 0,15
Hævet 200 mm 1,0 0,19
2,0 0,17
Hævet 100 mm 1,0 0,25
2,0 0,23
Niveau, betonfundament 1,0 0,36
2,0 0,32
Tabel 13. Der kan interpoleres lineært over afstanden V

Tætning af kælderydervæg

Udvendigt under terræn skal kældervægge af Leca® blokprodukter altid beskyttes omhyggeligt mod jordfugt med berapning, asfaltering og et beskyttende udkast.

Tætningen skal føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene.

For mere detaljeret beskrivelse af, hvordan tætningen af kælderydervæggen kan udføres, henvises til Kældervægge - Udførelse.

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest