Historie

Det vi i dag kender som Leca Danmark A/S er reelt en fusion mellem de to letklinkeproducenter ved navn Dansk Leca A/S og Fibo, der i en årrække var konkurrenter.

Det gamle Leca

Begyndelsen

I midten af 1930'erne erhvervede Lemvigh-Müller & Munck A/S sig et patent på fremstilling af letklinker. På basis af en grundlæggende viden om roterovne, cementklinkeproduktion og ler udviklede de, ud fra en plastisk og kalkfattig lerart, en hårdt brændt, tegllignende klinke med en masse små luftfyldte celler, som hver især var omkranset af keramisk lignende vægge - den første ekspanderede letklinke. 

Letklinken gennemgik en produktudvikling, nye patenter blev hentet hjem på processerne, og navnet LECA blev anmeldt til varemærkenævnet. Leca® Letklinker, Leca® lightweight aggregate som i forkortelse også kaldes Leca® LWA 

I januar 1939 blev A/S Dansk Betonklinker stiftet, og den første roterovn blev bygget i Københavns Sydhavn, hvor leret blev sejlet til fra lerforekomster på Røsnæs ved Kalundborg. Der blev også opført en blokfabrik i Sydhavnen. Snart var efterspørgslen så stor, at produktionskapaciteten måtte udvides, og det blev besluttet at bygge en større ovn - naturligt nok ved lerforekomsterne i Kongstrup på Røsnæs.

Herefter skiftede selskabet navn til A/S Dansk Lecabeton, men det blev også drevet under navnet "Øernes Lecaværk".

Fabrik

Kongstrup

Anlægget i Kongstrup på Røsnæs blev opført i 1948-49 samtidig med, at Leca® blev et registreret varemærke. Fabrikken leverede i mange år klinker til produktionen af blokke og isoleringsplader, hvor en stadig strøm af lastbiler kørte Leca® letklinker ind til blokproduktionen i Københavns Sydhavn. Dette stod på lige indtil begyndelsen af 1960'erne, hvor blokproduktionen overgik til De Danske Betonfabrikker A/S i Roskilde.

Efterhånden blev Leca® også anvendt til tagisolering, bl.a. i flere store kendte bygningsværker i København, såsom "Ø-stifternes" - nu Realkredit Danmarks - bygning på Jarmers Plads i det centrale København og Danmarks første højhuse i Bellahøj, for blot at nævne nogle få.

Efterspørgslen steg og steg, og flere og flere, især inden for landbruget, kunne se fordelene i at bygge med Leca® blokke; de er lette, isolerende og nemme at tilpasse og mure op. I det jyske var salget nu så stort, at en ny fabrik var under overvejelse. Da man samtidig kunne se, at de ellers store forekomster af ler på Røsnæs ville blive udtømt, besluttedes det at bygge en fabrik i Hinge i Jylland. Kongstrup anlægget blev nedlagt i 1981, og efterfølgende foregik al produktion af Leca® letklinker i Jylland.

Fabrik

Hingeværket

De store forekomster af ler, der ligger meget tæt på jordoverfladen i området Ølst Bakker i Hinge nord for Hadsten, afgjorde valget for placering af fabrikken. Byggeriet påbegyndtes, og i 1953 blev de første Leca® letklinker leveret fra den første ovn i Hinge.

Selskabet der ejede fabrikken hed i første omgang A/S Jydsk Lecaværk og var en del af J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S, ligesom fabrikken i Røsnæs. I løbet af de næste 20 år udbyggedes fabrikken, og i 1972 stod den femte ovn på Hingeværket færdig. Det var og er stadig den største samlede letklinkefabrik i verden.

I 1970 sammenlagde man selskaberne A/S Dansk Lecabeton i Sydhavnen og A/S Jydsk Lecaværk i Hinge, og disse skiftede navn til Dansk Leca A/S.

I Glostrup havde Dansk Leca A/S desuden en produktion af Leca® elementer i form af dækelementer og tagplader af Leca® beton med og uden akustiklag på undersiden, i perioden 1965-1988. Under de store byggeperioder i 60’erne og slutningen af 70’erne leveredes således mange tusinde kvadratmeter til især det sjællandske marked fra fabrikken i Glostrup.

Efter en strukturel omlægning af Lemvigh-Müller Gruppens selskaber blev Dansk Leca A/S i 2002 et "helstøbt" selskab. Salgs- og marketingpersonalet samt Leca Byggeinformation overgik fra Lemvigh-Müller & Munck A/S til Dansk Leca A/S.

Det gamle Fibo

Fibo blev stiftet i 1935 i Vestjylland, som A/S Fiskbæk Briketfabrik. Hovedprodukterne var brunkul og brunkulsbriketter, som man op gennem 30’erne og 40’erne havde stor succes med. Ved udgangen af 40’erne blev man klar over, at fremtidig energiforsyning ikke i samme udstrækning ville tilgodese Fibos produkter, og man overvejede da alternative produkter. I ejerkredsen var der flere personer med kendskab til lerprodukter fra teglværksbranchen, og det var derfor helt naturligt, at man kiggede efter alternative produkter baseret på ler.

Dette blev starten på det, der senere blev kendt som FiboKlinker, og i 1952 oprettedes A/S Fiskbæk Beton­klinker­fabrik i tilslutning til briketfabrikken. Fra 1960 blev produktion af FiboKlinker gradvist overført til anlægget i Ølst, hvor man havde fundet store kvalitetsmæssigt gode lerforekomster. Produktionen af letklinker i Fiskbæk blev stoppet i 1973, hvor den blev omdannet til en elementfabrik.

Allerede i 50’erne var man påbegyndt udviklingen af elementer i Fiskbæk, hvortil den daværende over­skuds­­fraktion af letklinker i størrelsen 0-3 mm var velegnet. Dette resulterede i 1973 i bygningen af ele­ment­fa­brikken i Fiskbæk. I 1979 kom fabrikken i Linå så til.

Hovedkonkurrenten på det danske marked var på det tidspunkt Dansk Leca A/S, som gennem årene har haft 70-90% af det danske marked. Som følge deraf var Fibo nødt til at gå ud fra Danmarks grænser for at ud­nyt­te sin produktionskapacitet. Fibo har således gennem årene haft betydelige eksportmængder til primært Norge, Sverige og Tyskland.

Ejerskiftet i 1982

I forbindelse med byggekrisen i 1982 blev Fibo solgt til Norsk Leca. Norsk Leca havde gen­nem mange år været en betydelig kunde hos Fibo. Norsk Lecas bevæggrund til købet var del­vis passiv, dvs. at sikre sig adgang til råvarer, fordi Norsk Leca ikke havde kapacitet til at følge det nor­ske marked. Samtidig var det udtryk for en begyndende international tænkning i Norsk Leca, som senere førte til dannelsen af Aker ExClay, og køb af Svensk Leca, Tysk Leca og Portugisisk Leca.

Udviklingen i Fibo gik herefter stærkt:

1986 : Køb af Elementfabrikken i Brørup.

1988 : Etablering af sorteringsanlæg i Ølst

1991 : Bygning af elementfabrik i Borup

1993 : Køb af blokfabrik i Randers

1994 : Køb af Søndersø Elementfabrik

1996 : Fibo skifter ejer fra Aker i Norge til Scancem i Sverige

1996 : Salg af elementfabrik i Borup

1998 : Opdeling af Fibo i Fiboment A/S og Optiroc LWA, hvor Optiroc håndterede Fiboklinkerne

2004 : Optiroc A/S skifter navn til maxit a.s. Navneskiftet er en del af et samlet navneskifte i koncernen og har til formål at forene koncernens selskaber i ét firmanavn, som samtidig er identisk med navnet på en stor del af produkterne.

2006 : maxit Group AB køber aktierne i Dansk Leca A/S og Leca Trading Concession A/S. Det betyder, at maxit a.s og Dansk Leca A/S sammenlægges til ét samlet selskab i primo 2007.

2008 : HeidelbergCements overdrager maxit Group til den franske koncern, Saint-Gobain. 

2009 : maxit a.s skifter navn til Saint-Gobain Weber A/S som følge af den nye ejerstruktur. 

2016 : Forretningsområderne Premix og Exclay opdeles. Saint-Gobain Weber A/S opdeles dermed i virksomhederne Saint-Gobain Weber og Leca Danmark A/S. Leca Danmark A/S er efter en lang årrække nu selvstændigt.

Please register your details first

Areas of interest