Udvendig efterisolering af kældervægge

Gamle kældervægge er ofte uisolerede og kan som følge deraf være kolde og fugtige. Ved at efterisolere kældervæggen udvendigt mindskes varmetabet fra kælderen, kældervæggens temperatur øges, og dermed mindskes risikoen for indvendig kondens på kældervæggen og fugt i væggen. Alt i alt opnås et bedre indeklima og et lavere energiforbrug. Ved at efterisolere udvendigt med løse Leca® letklinker opnås samtidig en effektiv dræning af kældervæggen. Her finder du information om udvendig efterisolering af ukomplicerede kældre, hvor grundvandsspejlet ligger under dræningsniveau, og hvor dræningen derfor udelukkende drejer sig om bortledning af nedsivende overfladevand.

Leca® produkter

Leca® 10-20 coated forbedrer kælderen

KældervægLeca® 10-20 Coated giver en effektiv fugt- og varmeisolering af kældervæggen. Letklinkernes gode drænende egenskaber fremmer tillige udtørringen af kældervæggen, hvilket er en forudsætning for at opnå en tør kælder. Varmeledningsevnen for Leca® 10-20 Coated mod jord er 0,095 x 1,2 = 0,114 W/m K. Selv med begrænsede lagtykkelser af den udvendige efterisolering med Leca® 10-20 Coated opnås væsentlige forbedringer af U-værdien på den del af kældervæggen, som bliver isoleret. I illustrationen vises eksempler på U-værdien ved efterisolering af en 290 mm kældervæg af beton på det areal, hvor der efterisoleres. Der er ikke taget hensyn til linjetab ved fundamentet og terræn.

Kælderydervæg

kældervægKælderydervægge af beton støbt in situ forudsættes normalt at være tilstrækkelig tætte til at afvise vand, der siver gennem det grovporøse og drænende lag af Leca® letklinker. Ved dårlige kældervægge, hvor der tidligere har været indsivning af vand, anbefales det at tætne kælderydervæggen udvendigt. Tætte produkter, så som bitumen, hindrer væggen i at afgive opstigende grundfugt og kan derfor ikke tilrådes. Ifølge SBi-anvisning 224 »Fugt i bygninger« skal alle kælder-ydervægge, som ikke i sig selv er vandtætte fx teglsten eller Leca® blokke, fugtisoleres, selv om der benyttes udvendig varmeisolering med drænende egenskaber. Indvendig kondensdannelse på den bærende kælderydervæg modvirkes ved den udvendige varmeisolering, idet temperaturen på den udvendige side af kældervæggen og dermed på selve kældervæggen bliver højere.

Dræning

Et dræn består af et filterelement og en drænledning. Ifølge SBi-anvisning 224 »Fugt i bygninger« er et filterelement af Leca® 10-20 Coated velegnet, da det har en kornstørrelse, der opfylder de såkaldte filterkriterier, som sikrer, at tilstrømningen af vand fra omgivelserne bortledes. En fiberdug mellem Leca® letklinkerne og jorden forhindrer uønsket transport af faste partikler fra omgivelserne og ind i laget af Leca® 10-20 Coated, således at tilstopning og reduktion af isolerings- og dræningsevnen forhindres. Der skal mindst være 100 mm Leca® letklinker hele vejen rundt om drænledningen. Drænledningen bør mindst have en diameter på 70 mm og skal opfylde kravene i DS 436, »Norm for dræning af bygværker«. Drænledningen lægges nederst i det drænende og isolerende lag af Leca® letklinker med et fald på mindst 3 ‰, og røret skal bortlede det nedsivende vand til afløbsbrønd eller faskine.

Før spaden stikkes i jorden

Før arbejdet påbegyndes, skal placeringen af alle elektriske kabler/ledninger samt vand og afløb fra huset fastlægges og afmærkes.

Tilslutning af drænledning til faskine eller regnvandsbrønd kan kræve godkendelse fra de lokale myndigheder, som derfor bør kontaktes, før arbejdet går i gang.

Efterisolering

Udgravning

Hvis der er tale om stabil jord og tørt vejr, kan der graves med lodrette sider i indtil 1,7 meters dybde. Ved større dybder, ustabil jord eller nedbør skal der graves med skråningsanlæg to på en eller bruges afstivning, så fare for jordskred er effektivt imødegået. 

Hvis der ikke skal graves ret dybt, kan udgravningen udføres som håndgravning.

Med en minigravemaskine er der effektiv hjælp at hente til gravearbejdet - uden at få hegn og hele haven ødelagt. 

Maskinerne kan udstyres med smalle skovle, fx 22-25 cm, som især under gunstige jordbundsforhold kan hjælpe til at begrænse den opgravede jordmængde.

Transporten af overskudsjord, der skal ud af haven, fx til en container, kan lettes med en motorbør. En stor hjælp på skrånende grund, og når jorden skal op i containeren.

Arbejdsbeskrivelse

 • Der graves en rende langs kælderydervæggen som beskrevet under udgravning. Denne rende må ikke være dybere end undersiden på kældervæggens fundament.
   
 • Kældervæggen repareres om nødvendigt, således at den er tæt over for nedsivende regnvand.
   
 • Der placeres en fiberdug mod jorden både i bunden af renden og mod siden, så Leca® 10-20 Coated ikke senere bliver blandet med jorden.
   
 • Der fyldes et mindst 100 mm lag af Leca® 10-20 Coated i bunden af renden som underlag for drænledningen.
   
 • Drænledningen nedlægges med mindst 3 ‰ fald mod afløb og tilsluttes regnvandsbrønd eller faskine.
   
 • Udgravningen fyldes herefter med Leca® 10-20 Coated, som komprimeres ved stampning pr. lagtykkelse 300-400 mm ved ifyldningen. Leca® 10-20 Coated tilpasser sig langs væggens og udgravningens ujævnheder. I nogle tilfælde – fx ved løs jord med skråningsanlæg, eller hvor det er nødvendigt at udføre reparationsarbejde på kældervæggen – kan udgravningen blive uhensigtsmæssig bred. Her kan man vekselvis fylde Leca® 10-20 Coated og jord på hver sin side af fiberdugen eller eventuelt en flytbar plade. Tynde træfiberplader kan anvendes, hvis de langs den øverste kant forstærkes med en påsømmet lægte. Når pladerne skal hales op og flyttes, virker lægten som et nyttigt håndgreb. 
   
 • Øverst afsluttes tilfyldningen eventuelt ved at udlægge en 100 mm Leca® blok 600 med knasfuge som underlag for en afdækning af fx murpap. Blokken lægges med fald bort fra huset. 
   
 • Afdækning af laget med fx murpap lægges ligeledes med fald bort fra huset. 
   
 • Langs kældervæggen bøjes afdækningen op og tætnes til soklen med klæbeasfalt eller en inddækningsliste.
   
 • Til sidst lægges en topfyldning med havejord, og der sikres et fald på mindst 1:40 bort fra huset. Lægges der fliser på området, skal faldet være mindst 1:50. 

 

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest