Vægge - Projektering

Leca® blokke er fordelagtige at anvende til både inder- og ydervægge, da de er relativt lette at håndtere, er ubrændbare og tåler fugt og frost. 

Leca® blokke kan anvendes til vægge i både småhuse og boliger samt kontorer og institutioner. 

Leca® produkter

Leca Danmark producerer ikke længere Leca-blokke, derfor bliver siderne om blokke ikke opdateret. 
Du kan altid finde den nyeste information på blok-producenternes hjemmesider, find links nederst på denne side.

Mål og vægt

Leca® blokke til blokmurværk
  Længde, mm Højde, mm Bredde, mm Middeltørvægt, kg/stk. Transportvægt, kg/stk.
Leca® blok 600 490 190 100 5,6 6,4
    120 6,7 7,7
    150 8,4 9,6
    190 10,6 12,2
    230 12,9 14,8
    290 16,2 18,6
    330 18,4 21,2
    350 19,6 22,5
    390 21,8 25,1
248 190 390 11,0 12,7
Leca® termblok 497 190 330 14,6 16,7
    350 15,8 17,9
    390 14,8 17,0
490 190 450 14,0 16,1
    490 14,1 16,2
Leca® flexhjørne 250 190 390 8,4 9,6

Brand

Vægge af Leca® blokke kan ikke brænde, giver ikke anledning til brandspredning og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser eller brændende dråber ved brandpåvirkning.

Letklinkerbeton (Leca® blokke) og mørtel er i henhold til EU-kommissionens beslutning af 4. oktober 1996 begge opstillet på listen over byggevarer, der henhører under klasse A1 "Intet bidrag til brand" og er dermed uden krav om yderligere dokumentation.

Brandmodstandsevnen for murværk af Leca® blokke skal derimod eftervises i hvert enkelt tilfælde.

Institut for Bygninger og Energi på DTU har for Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton, udviklet et beregningsprogram, der kan hjælpe med at eftervise brandmodstandsevnen for vægge af Leca®  blokke. Beregningsprogrammet er dokumenteret ved fuldskalaforsøg hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 
Med baggrund i beregningsprogrammet har BIB udgivet anvisningen "Blokmurværk & brand", der indeholder brandmodstandsevnen for de mest almindelige vægtyper.

Brandadskillende vægge opført af Leca® blokke som ikke bærende vægge kan opføres i henhold til efterfølgende tabel. Det forudsættes, at fuger og samlinger er udført korrekt, og at væggen er pudset.

  EI 60 A2-s1,d0 (BS 60) EI 120 A2-s1,d0 (BS 120
Vægtykkelse, mm Maks. højde, m Maks. højde, m
100 3,00 -
120 3,60 2,50
150 4,50 3,50
190 5,00 4,00
230 6,00 5,00
290 7,00 6,00
Ikke-bærende brandadskillende vægge

Der kan endvidere henvises til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 30, som angiver brandtekniske eksempler, der kan indgå som dokumentation for en bygningsdels brandtekniske egenskaber. 

U-værdier for en hulmur

Ved bestemmelse af U-værdien for en hulmur skal der tages hensyn til eventuelle kuldebroer, herunder virkningen af reduceret isoleringstykkelse i dele af konstruktionen. Eksempler på kuldebroer kan være:

  • Udmuringer omkring vinduer og døre
  • Bindere og forankringer
  • Gennembrydninger 

Vaegge_P1


Hulmurens samlede U-værdi beregnes som

Vaegge_P2

hvor A1 og A2 er delarealer
U1 og U2 er delarealernes U-værdi
Ψk er linjetabet ved isoleringsspring
ℓ er længden af lineær kuldebro

Delarealernes resulterende U-værdi beregnes som:

U1 = U'1 + ΔU1,g + ΔU1,f
hvor
U'1 er delarealets ukorrigerede U-værdi
ΔU1,g er korrektion for luftspalter i isoleringen
ΔU1,f er korrektion for bindere

Varmetabet i samlingen mellem muren og vinduer/døre samt placeringen af vinduer/døre i forhold til kuldebroisoleringen i murfalsen betegnes ved linjetabet Ψsa. Der stilles i Bygningsreglementerne særskilte krav til linjetabet Ψsa. Denne kuldebro indregnes således hverken i murens eller vinduernes/dørenes U-værdi, men skal indregnes i husets samlede varmetab.

Hvis der er gennemgående dæk, søjler og andre konstruktioner, der gennembryder den hule ydervæg, skal disse kuldebroer indregnes i hulmurens U-værdi. 

Basiskonstruktionens U1-værdi
U-værdien, U1, for basiskonstruktionen kan aflæses i efterfølgende tabel 1. Isoleringen er mineraluld med λdekl. 0,037 W/m K.

Der er regnet med 5 stk. 3 mm rustfaste trådbindere pr. m² jævnt fordelt over hele murfladen. Korrektion for bindere ΔUf ≤ 0,005 W/m²K, og den skal derfor i henhold til DS 418 ikke medregnes.

Korrektionen for luftspalter i isoleringslaget er indregnet med en ΔU''  på 0,01 W/m²K, som gælder for en bagmur i murværk med netop fyldte fuger.

Formur Isolering, mm Bagmur af Leca® blokke 600
100 mm 150 mm
Vægtykkelse, mm U-værdi W/m2K Vægtykkelse, mm U-værdi W/m2K
100 mm Leca® blokke 600 125 330 0,23 380 0,22
150 350 0,20 400 0,19
190 390 0,16 440 0,16
250 450 0,13 500 0,12
108 mm teglsten 125 340 0,24 380 0,23
150 360 0,21 400 0,20
190 400 0,17 440 0,16
250 460 0,13 510 0,13
Tabel 1

Udmuringens U2-værdi
U-værdien, U2, ved false og bjælker skal indregnes i murens samlede U-værdi.
U-værdien, U2, for udmuringen ved false kan aflæses i efterfølgende tabel 2.

Formur Vægisolering, mm Bagmur af Leca® blokke 600
100 mm 150 mm
Kuldebroisolering i mm, λdekl 0,037 W/m K
0 10 50 0 10 50
100 mm Leca® blokke 600 125 0,61 0,54 0,36 0,54 0,48 0,34
150 0,57 0,51 0,35 0,51 0,46 0,32
190 0,52 0,47 0,33 0,47 0,42 0,31
250 0,45 0,41 0,30 0,41 0,38 0,27
108 mm teglsten 125 0,74 0,64 0,41 0,64 0,56 0,37
150 0,69 0,59 0,39 0,59 0,52 0,36
190 0,61 0,54 0,36 0,54 0,48 0,33
250 0,52 0,47 0,33 0,47 0,42 0,31
Tabel 2

U-værdien, U2, ved overdækninger af vindues- og døråbninger kan aflæses af efterfølgende tabel 3.

Overligger, formur Overligger, bagmur Isolering, mm Vægtykkelse, mm U-værdi, W/m2K
Leca® murbjælke 100 mm Leca® murbjælke 100 mm 150 350 0,22
Leca® murbjælke 100 mm 190 390 0,18
Leca® murbjælke 150 mm 140 390 0,23
Leca® murbjælke 190 mm 100 390 0,30
Tegloverligger 108 mm Leca® murbjælke 100 mm 150 358 0,22
Leca® murbjælke 100 mm 190 398 0,18
Leca® murbjælke 150 mm 150 408 0,22
Leca® murbjælke 190 mm 100 398 0,30
Tabel 3

Linjetabet Ψk
Linjetabet Ψk for udmuringer og ribber i hule mure er afhængig af kuldebroafbrydelsen og de anvendte materialer.

Værdierne i efterfølgende tabel 4 viser linjetabet for et enkelt spring i isoleringstykkelse, ved forskellige tykkelser af kuldebroafbrydelse.

Værdier mindre end 0,02 W/m K kan i henhold til DS 418 sattes lig 0. 

Kuldebroafbrydelse
 
Tegl Tegl Leca® blok
Leca® murbjælke Leca® blok Leca® blok 
Ingen 0,05 0,02 (0,01)
10 mm 0,03 (0,01) -
20 mm 0,02 - -
30 mm (0,01) - -
Tabel 4. Tabelværdier fra tabel 6.7.1 i DS 418

Eksempel
Dette eksempel viser, hvilken effekt udmuringens isolering ved vindues- og dørfalse har på væggens korrigerede U-værdi. I eksemplet sammenlignes en væg med 10 mm isolering ud for sidefalse med en væg med 50 mm isolering ud for sidefalse.

Vaegge_P3

Væggen er 6,0 m lang og 2,5 m høj.

Døren er 2,1 m høj og 0,9 m bred. Der er udmuring langs de lodrette false.
Vinduet er 1,5 højt og 1,2 m bredt. Der er udmuring langs de lodrette false.
Udmuringerne udføres i 10 cm bredde. Leca®-murbjælke i bagmur over dør er 0,19 x 0,19 x 1,24 m, og over vindue er den 0,19 x 0,19 x 1,49 m. I formuren er der 108 mm tegloverliggere over dør og vindue.

Væggens opbygning er:
Formur af tegl
190 mm hulmurisolering λdekl. 0,037 W/m K
Bagmur af 100 mm Leca® blokke 600

Væggens U1-værdi kan i tabel 1 aflæses til U1 = 0,17 W/m²K.
A1 beregnes til 10,07 m².

Udmuringens U2-værdi ved 10 mm kuldebroisolering ved false kan i tabel 2 aflæses til U2 = 0,54 W/m²K.
A 2 ved false beregnes til 0,72 m².

Udmuringens U2-værdi ved overlukninger kan i tabel 3 aflæses til 0,30 W/m²K. A 2 ved overlukninger beregnes til 0,52 m²

Linjetabet kan i tabel 4 aflæses til Ψk = 0,01 W/m K og derfor sættes til 0.

Den resulterende U-værdi for vægkonstruktionen med 10 mm isolering ved udmuring beregnes til:

Vaegge_P4

Kuldebroens U2-værdi ved 50 mm kuldebroisolering kan i tabel 2 aflæses til 0,36 W/m²K.
Den resulterende U-værdi for vægkonstruktionen med 50 mm isolering i falsen beregnes til:

Vaegge_P5

U-værdier for ydervægge af massive Leca® blokke og Leca® termblokke

Tabel 5 viser U-værdien for andre ydervægge af Leca® blokke 600 og Leca® termblokke. Der er for hule fuger regnet med fugestrimmel eller 50 mm hulrum. Fugetykkelsen i liggefugen er 10 mm.

Væggen er regnet pudset på den ene side. Et 10 mm tykt lag puds har en isolans på 0,01 m2 K/W. 
Ved nybyggeri, sommerhuse og tilbygninger må U-værdien maks. være 0,30 W/m2K.

Type
 
Blokbredde, mm
 
U-værdier, W/m2K
Massiv fuge Hul fuge Med isoleringsstrimmel
Leca® blokke 600
 
190 1,00 0,89 0,86
230 0,85 0,76 0,73
290 0,69 0,63 0,60
330 0,61 0,56 0,54
350 0,58 0,54 0,52
390 0,53 0,49 0,47
Leca® termblokke
 
330 - - 0,31
350 - - 0,30
390 - - 0,20
450 - - 0,14
490 - - 0,12
Tabel 5

U-værdier for skillevægge

I tabel 6 er angivet U-værdien for indvendige skillevægge af Leca® blokke 600 med henholdsvis tynd overfladebehandling og pudset overflade. 

U-værdi W/m2K
 
Overfladebehandling
10 mm massive fuger
Tynd Puds
Leca® blokke 600 100 mm 1,40 1,36
120 mm 1,24 1,21
150 mm 1,06 1,04
190 mm 0,89 0,87
230 mm 0,77 0,75
290 mm 0,63 0,63
330 mm 0,57 0,56
350 mm 0,54 0,53
390 mm 0,49 0,49
Tabel 6

Tynd overfladebehandling med spartling og maling er ikke medregnet med nogen isolans.

Overfladebehandlingen med puds er regnet som 10 mm puds med isolansen R = 0,01 m²K/W.

Der er regnet med samme overfladebehandling på begge sider af væggen.

Da der er tale om indvendige vægge, er overgangsmodstanden Rsi = 0,13 m² K/W benyttet for begge sider af væggen. 

Styrkeforhold

Styrkeegenskaberne i efterfølgende tabel forudsætter, at mørtlens trykstyrke ML mindst svarer til murværkets basistrykstyrke, eller mørtlens trykstyrke MC mindst svarer til 0,5 gange murværkets basistrykstyrke. Ved bøjningstrækstyrkerne skal mørtelstyrken være ML ≥ 7 eller MC ≥ 3,5 MPa.

  Leca® blokke 600 og Leca® termblokvanger
MPa
Basistrykstyrke Karakteristisk fk 2,30
Regningsmæssig fd 1,44
Vederlagstrykstyrke Regningsmæssig fd 1,44
Ved tilstrækkelig sidestøtte fd 1,87
Elasticitetsmodul Karakteristisk Ek 2300
Regningsmæssig Ed 1437
Bøjningstrækstyrke, liggefuger Karakteristisk fxk1 0,20
Regningsmæssig fxd1 0,12
Bøjningstrækstyrke, studsfuger Karakteristisk fxk2 0,45
Regningsmæssig fxd2 0,26

Som nævnt under vederlagstryk kan dette øges, hvor omgivende murværk giver tilstrækkelig sidestøtte. Tilstrækkelig sidestøtte kan opnås, når bredden på det omgivende murværk på begge sider af vederlaget er mindst halvdelen af vederlagsbredden.

Den egentlige dimensionering af murværk med Leca®  blokke bør foretages af en rådgivende ingeniør, da beregningerne omfatter mange forskellige parametre og forudsætninger.

Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton, har udgivet en vejledning i dimensionering af blokmurværk, som vil være til hjælp ved beregningerne.

Anvisningen kan hentes på Blokgruppens hjemmeside.

Mørtel

Valg af mørtel afhænger af de påvirkninger, blokmurværket udsættes for.

Der skelnes mellem fabriksfremstillet mørtel og byggepladsfremstillet mørtel.

Fabriksfremstillet mørtel skal opfylde kravene i DS/EN 998-2.

Byggepladsfremstillet mørtel skal kontrolleres på byggepladsen, så kravene til trykstyrke, elasticitetsmodul og fremstillingsmetode er overholdt og kan dokumenteres i henhold til DS/EN 1996-2 punkt 3.3.1.

Bindere

Det er en forudsætning, at hule mure forsynes med rustfaste trådbindere i henhold til Eurocode 6, Murværkskonstruktioner og SBI-anvisning 157, "Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure."

For de konkrete placeringer og dimensioner af bindere henvises til Udførelse.

Fugearmering

For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående armering, når første skifte er henmuret og herefter i hvert 3. skiftes liggefuge. Ved hule mure indlægges dog armering i hvert 2. skifte i formuren. Tilsvarende armering lægges i fugerne 1 skifte under og 1 skifte over muråbninger samt under væggens øverste skifte

Armeringen skal være korrosionsfast i den eksponeringsklasse for miljøpåvirkning, hvori den anvendes.

For- og bagmurvangerne i en hulmur tilhører ofte hver sin eksponeringsklasse og stiller dermed forskellige krav til svindarmeringens korrosionsbestandighed. Eksempelvis vil hule ydermure omkring beboelser eller kontorer normalt kunne udføres med almindelig armering i bagmuren, hvorimod formuren  behøver korrosionsfaste materialer.

For de konkrete placeringer og dimensioner af fugearmering henvises til Udførelse.

Muråbninger

I åbne false føres hulrummets isolering helt frem til vindues- eller dørlysningen. Senere dækkes isoleringen med tilsætninger af træ eller plademateriale, hvortil vindues- eller dørrammerne fastgøres.

I lukkede false skal forbindelsen mellem formur og bagmur fugtisoleres og forsynes med kuldebroafbrydelse. Dette kan f.eks. udføres med mindst 30 mm tykke strimler af polystyren.

Til vindues- og døroverliggere kan anvendes Leca® murbjælker, der er præfabrikerede overliggere af Leca® beton. Leca® bjælker vejer ca. 30 % mindre end tilsvarende bjælker i almindelig beton.

Bjælkerne leveres i længder svarende til Leca® blokkenes modul og i samme højde på 190 mm, så højden også passer med 3 skifter mursten. 

Dilatationsfuger

Bevægelser i murværk kan skyldes flere parametre. Temperaturudvidelseskoefficienten for murværk af Leca® blokke er 8 · 10-6 ºC-1. Længdeændringen fra fugtindhold ved levering til fugtindhold ved normal indvendig anvendelse er 0,55 ‰. Den reversible fugtbevægelse er 0,10 ‰.

For at kunne optage disse bevægelser bør der ved lange vægge af Leca® blokke udføres dilatationsfuger. Væglængderne i nedenstående tabel angiver maks. afstande mellem dilatationsfuger. Fugearmering skal afbrydes ved dilatationsfugerne.

Udvendig anvendelse  8-10 m
Indvendig anvendelse  12-15 m

Komfort

For at opretholde en tilfredsstillende komfort for de personer, der opholder sig i et lokale, er det nødvendigt, at indeklimaet er i orden. Komforten i et rum afhænger bl.a. af lyd, fugt og varmepåvirkninger.

Vægge af Leca® blokke dæmper efterklang og lydpåvirkninger. Luftlydisolationen R´W for enkeltvægge af Leca® blokke er ifølge SBi-anvisning 172 på 35 dB for 100 mm væg og 40 dB for 150 mm væg, når væggen er muret med fyldte fuger og pudset.

Da Leca® blokke er diffusionsåbne, giver det i mange tilfælde en fordelagtig regulering af luftfugtigheden.

Leca® blokke har gode varmeakkumulerende egenskaber. Mens temperaturen kan svinge meget udenfor, vil der i et rum med bagmure og skillevægge af Leca® blokke være væsentligt mindre udsving.

Overfladebehandling

Murværk af Leca®  blokke bør altid tætnes mod regn, vind, utilsigtet ventilation og lydgennemgang.

Udvendigt bør vægge, der er udsat for regn, tætnes med en vandafvisende, men diffusionsåben facadebehandling eller med en regntæt puds. Ved valg af overfladebehandling bør der tages hensyn til mulighederne for beskyttelse af murværket ved hjælp af konstruktiv beskyttelse som afdækninger og tagudhæng. Èt-lagsbehandlinger har begrænset modstandsevne over for fugt- og temperaturpåvirkninger og bør kun anvendes ved bygninger med beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse.

Indvendig tætnes væggen helt ned til gulvbetonen. Tætningen udføres før et eventuelt strøgulv udlægges af hensyn til kravet om lufttæthed.

For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan pudsningen skal udføres, henvises til Udførelse. 

Blok-producenter

FC Beton

Gammelrand Beton

IBF

Kaas-Pandrup Betonvarefabrik

RC Beton

Skagen Beton

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest