Vægge - Udførelse

Leca® blokke er fordelagtige at anvende til både inder- og ydervægge, da de er relativt lette at håndtere, er ubrandbare og tåler fugt og frost. Leca® blokke kan anvendes til vægge i både småhuse og boliger samt kontorer og institutioner. 

Planlægning

Arbejdspladsen skal planlægges, så spildtid og for store fysiske belastninger undgås. Den skal indrettes hensigtsmæssigt for at undgå bl.a. kulde, fugt og træk.

Håndteringen af blokkene skal foretages på en sådan måde, at sundhedsskadelige påvirkninger undgås.

Arbejdet kan f.eks udføres med en såkaldt ”blokløfter”, som er et enkelt, robust teknisk hjælpemiddel, som kan være med til at begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

”Blokløfteren” monteres på stilladset eller en rendegraver eller en gravemaskine. Via en svingarm med løbekat samt en aflaster løftes blokkene med en tang uden besvær fra pallen til opmuring.

Underlaget, hvorfra der arbejdes, skal være plant tørt og stabilt. 

Arbejdsstedet skal være overskueligt og med god og tilstrækkelig belysning. Snævre pladsforhold bør undgås. 

Materialerne skal placeres hensigtsmæssigt og så tæt på brugsstedet som muligt.

Håndtering

Mængden af blokke tilpasses forbruget, så håndtering af restblokke minimeres mest muligt.

Ved håndtering af blokke under Arbejdstilsynets vægtgrænser (At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub) løftes blokkene tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Der bør anvendes egnede arbejdshandsker ved håndteringen.

For at blokkene kan fungere optimalt i det færdige byggeri, er det vigtigt, at arbejdet med blokkene udføres korrekt.

Leca® blokke 600 og Leca® termblokke suger kun meget lidt vand og skal derfor ikke forvandes. Det er en stor fordel for mureren, der ikke skal løfte tunge, vanddrukne blokke. Den beskedne vandsugning betyder desuden, at der er bedre tid til at rette blokkene til inden mørtlen "suges død".

Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør.

Bliver det alligevel aktuelt at mure med fugtige blokke, så brug dem til lange flugter, hvor de kan nå at stabilisere sig i mørtelfugen, og brug nogenlunde tørre blokke til de korte vægfelter, hvor man kommer hurtigt op. Væggene skal beskyttes mod vejrligsskader.

Forbandt

Der mures i forbandt (min. 0,4 x blokhøjden = 76 mm). 

Til mure, der skal stå med synlige fuger i en tynd overfladebehandling, anvendes ofte ½ bloks forbandt.

Vægge til pudsning mures ofte med det forbandt, der naturligt fremkommer, når opmuringen i hjørnerne udføres med hele blokke. 

Ved anvendelse af Leca® termblokke opmures hjørnerne med Leca® flexhjørne (Figur 1), som svarer til 390 mm Leca® termblokke. 

Forbandt1
Figur 1

 

Forbandt2
Figur 2

 

Forbandt3
Figur 3

 

Ved blokmure med 330 og 350 mm brede Leca® termblokke tilpasses Leca® flexhjørnet ved at øge den indvendige fuge eller ved at tilskære Leca® flexhjørnet til henholdsvis længden 330 eller 350 mm. 

Ved hjørner med henholdsvis 450 eller 490 mm brede Leca® termblokke tilskæres den ene Leca® termblok i den indvendige vange i det indadgående hjørne. Der bortskæres henholdsvis 60 x 200 mm ved 450 mm brede Leca® termblokke og 100 x 240 mm ved 490 mm brede Leca® termblokke. Hulrummet, der opstår ved Leca® flexhjørnet, udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren i forbindelse med opmuringen (Figur 2).

Alternativt kan forbandtet opnås ved at starte hvert skifte med en 120 mm Leca® blok 600, der tilskæres, så længden af denne svarer til Leca® termblokkens bredde. Enden af den første Leca® termblok stødes op til denne blok, men inden er vangen på indersiden afkortet i en længde, der svarer til isoleringsindlæggets bredde. Der fortsættes herefter med hele Leca® termblokke i begge retninger. Hulrummet efter den vangedel, der er skåret bort, udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren. Ved næste skifte startes vinkelret på skiftet nedenunder (Figur 3).

Mørtel

Mørtel udlægges således, at fugerne bliver helt udfyldte og fugearmeringen fuldstændig omstøbt. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind, men den må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen.

Til opmuringen anvendes weber funktionsmørtel  FM 2½® eller receptmørtel KC 35/65/650 til ydervægge og KC 50/50/700 til indervægge. Det forudsættes, at mørtlens trykstyrke kan dokumenteres og overholde kravene, der er forudsat i den aktuelle byggesag.

Af styrkehensyn vil der til bærende vægge dog ofte være foreskrevet en stærkere mørtel, f.eks. weber funktionsmørtel FM 5® eller KC 20/80/550. 

Der mures med 10 mm fyldte fuger, dog kan 190 mm og bredere blokke opmures med en indtil 50 mm bred luftspalte midt i fugen. 
Tabellen viser det omtrentlige nettoforbrug af mørtel i kg pr. m2 væg ved tørmørtel, henholdsvis liter pr. m² væg ved vådmørtel uden spild og ved fugetykkelse 10 mm. 

Nettoforbrug Blokbredde Bloklængde Tørmørtel Vådmørtel
  mm mm kg/m2 mur kg/m2 mur l/m2 mur l/m2 mur*
Leca® blok 600 100 490 11 - 7 -
Leca® blok 600 120   14 - 9 -
Leca® blok 600 150   17 - 11 -
Leca® blok 600 190   22 16 14 10
Leca® blok 600 230   25 20 16 13
Leca® blok 600 290   31 26 20 17
Leca® blok 600 330   36 31 23 20
Leca® blok 600 350   39 33 25 21
Leca® blok 600 390   42 37 27 24
* Gælder for blokke opmuret med 50 mm bred luftspalte midt i fugen  


Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres med weber pumpbar limmørtel som ca. 2 mm limede fuger.

Ved anvendelse af Leca® blokke 600 i bredden 390 mm og længden 248 mm vil der med 2 mm limfuge i studsfugen opnås et indbygningsmål på 250 mm. 

Leca® termblokke mures med mørtel i liggefugerne undtagen området mellem blokkenes isoleringskerner. Her placeres en 20 mm fugefilt af mineraluld i en bredde, der svarer til bredden af blokkenes isoleringskerner.

I studsfugerne anbefales anvendelse af weber pumpbar limmørtel. Ved studsfugerne er Leca®  termblokkene udformet på en sådan måde, at blokkene, efter der er påført limmørtel på vangerne med en tandspartel, kan henmures, så isoleringskernerne i studsfugen stødes tæt sammen. Vælger man at mure traditionelt med 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der som i liggefugen placeres en fugefilt af mineraluld ud for isoleringskernen.

 

Nettoforbrug Blokbredde Bloklængde Tørmørtel til liggefuger Vådmørtel til liggefuger Pumpbar limmørtel til studsfuger
  mm mm kg/m2 mur l/m2 mur kg/m2 mur
Leca® blok 600 390 248 31 20 5,0
Leca® termblok 330 497 19 12 1,7
Leca® termblok 350   20 13 1,8
Leca® termblok 390   19 12 1,7
Leca® termblok 450 490 19 12 1,7
Leca® termblok 490   19 12 1,7

 

Murpap
Murpap

Under hule ydermure bør udlægges murpap i soklens fulde bredde. Pappens opgave er at danne et glidelag, hvori mindre bevægelser hidrørende fra bygningssvind og udtørring kan optages.

For at hindre, at radon fra undergrunden trænger ind i bygningen, forlænges murpappen ind over gulvbetonen og fastklæbes til denne, eller pappen føres under gulvbetonen og fastholdes mellem gulvbeton og isolering.

For at sikre at fugt, der måtte trænge gennem formuren, føres ud af væggen igen, udlægges tillige en bane murpap med den ene side under formuren, og den anden ført op i fugen over bagmurens nederste blokskifte.

Over muråbninger til vinduer, døre m.m. anbringes murpap på tilsvarende måde. Her bør fugtisoleringen føres mindst 150 mm ud i hulrummet i hver ende.

Murpap må ikke uden nærmere undersøgelse anbringes under vægge, der skal overføre væsentlige horisontale laster.

Bindere

Hule mure forsynes med trådbindere i henhold til Eurocode 6, Murværkskonstruktioner og SBI-anvisning 157, "Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure." 

Bindere skal være korrosionsfaste i den eksponeringsklasse for miljøpåvirkninger, hvori de anvendes. Udvendige mure hører normalt til i eksponeringsklasse MX2 eller MX3, og kravet til korrosionsfasthed kan regnes opfyldt ved at benytte bindere af rustfast stål i henhold til DS/INF 167 (national vejledning til Eurocode 6).

Vægge af Leca® termblokke betragtes som en hulmur, hvor der skal placeres bindere mellem for- og bagmur.

Antal og placering af bindere skal fastsættes ved beregning. Der placeres normalt 1 stk. 3 mm rustfast binder pr. blok i hvert andet skifte svarende til 5 stk. pr. m². Ved lodrette understøtninger, dilatationsfuger samt omkring huller ved vinduer og døre skal der udføres en effektiv forbindelse mellem for- og bagmur. Forbindelsen udføres ved hjælp af 1 ekstra binder i hvert skifte.

Forbindelsen mellem bagmure og tværstående skillevægge etableres sædvanligvis ved sammenmuring i forbandt, men kan også udføres med 2 stk. 3 mm rustfaste bindere i hvert blokskifte.

I skiftet ud for etageadskillelser placeres 3 bindere pr. blok.

Fugearmering

For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående fugearmering, når første skifte er henmuret, og herefter i hvert 3. skifte. Ved hule ydermure indlægges dog armering i hvert 2. skifte. Der ilægges desuden armering i fugerne over og under muråbninger samt i væggens øverste skifte. 

Armeringen skal være korrosionsfast i den eksponeringsklasse for miljøpåvirkning, hvor den anvendes.

Til eksponeringsklasse MX1, f.eks. indvendigt murværk i opvarmede og tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål 40 eller 6 mm ribbet armeringsstål B550. 
Til de fleste andre formål, med murværk i eksponeringsklasse MX2, MX3 eller MX4, anvendes korrosionsbestandig svindarmering af rustfast Bi-stål 40 eller 6 mm rustfast ribbet armeringsstål W. 4301 eller tilsvarende. Dette vil f.eks. være tilfældet i formursvanger.

For- og bagmursvangerne i en hulmur tilhører ofte hver sin eksponeringsklasse og stiller dermed forskellige krav til svindarmeringens korrosionsbestandighed.

Ydervægge med tynd overfladebehandling udvendig skal altid armeres med korrosionsfaste materialer.

I de tynde mure af 100 mm, 120 mm eller 150 mm Leca® blokke lægges 1 stk. stål i midten af de fuger, der skal svindarmeres.

Til 190 mm og tykkere mure af Leca® blokke  og til Leca® termblokke bruges 2 stk. stål i hver armeringsfuge. De placeres i hver sin side af muren med et sidedæklag som angivet i nedenstående tabel.

Eksponeringsklasse Ikke-korrosionsfast armering Korrosionsfast armering
MX1 15 mm 15 mm
MX2 og MX3 30 mm 15 mm
MX4 - 15 mm

Sidedæklag
Fugearmeringen skal være omsluttet af mørtel for at have en effekt. Dette gøres effektivt ved at trykke armeringen ned i mørtlen efter, at mørtlen er lagt ud på blokkene.

Fugearmeringen afbrydes ved dilatationsfuger.

Murbjælker

Leca® murbjælker kan anvendes til overdækning ved vindues- og døråbninger.

Leca® murbjælker er forsynet med løfteøjer, som ved transport, oplagring og montage skal vende opad.

Vederlag fordeles ligeligt i begge sider.

Tildannelse af blokke
Tildannelse1

Leca® blokke og Leca® termblokke er lette at dele med en almindelig blokklipper.
Ved deling af Leca® termblokke gennemskærer man først celleplasten med en kraftig håndstiksav.

Ved større opgaver og til nøjagtigere tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge, f.eks. en ringsav.

Blokkene kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge.

Tildannelse2Ved mindre opgaver er en håndsav med hårdmetaltænder et godt værktøj til deling, smigskæring og tilpasning af blokkene. Mindre bearbejdning kan også udføres med økse eller murhammer.

Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.

Vinterbyggeri

Byggeri, der udføres ved lave temperaturer, kræver særlige foranstaltninger ved planlægning og gennemførelse af levering, oplagring og indbygning.

Byggematerialer skal beskyttes mod påvirkninger fra vejrliget. Selv om Leca® blokke ikke tager skade af vand og frost, skal de alligevel dækkes af. Våde blokke er tungere, og murværket har tendens til at sejle.

Mørtel hæfter dårligt på frosne blokke, og der er risiko for, at der kan dannes islinser i mørtlen. Det kan ikke tilrådes at forsøge at optø frosne Leca® blokke ved hjælp af brænder, fordi opvarmningen er overfladisk og kun kortvarig. Flammen kan desuden efterlade en fedtet hinde på de flader, den rammer. I stedet afdækkes lager og færdige konstruktioner, inden byggepladsen forlades.

Fastgørelser

Til fastgørelser i Leca® blokke og Leca® termblokke anbefales i almindelighed plastpløkke eller -dybler. Til særlige opgaver kan anvendes klæbeankre eller gennemgående bolte.

Metalekspansionsbolte kan ikke anbefales.

Bæreevne for fastgørelser i Leca® blokke findes i de enkelte producenters anvisninger.

Overfladebehandling
Overfladebeh1

Med dens ringe fugtsugning og grovporøse overflade danner Leca® blokke et velegnet underlag for såvel manuel pudsning som tyndpuds, maskinpuds og gipspuds.

Puds skal udføres så det kan modstå de miljøpåvirkninger det udsættes for (fugt, temperatur, kemiske og mekaniske påvirkninger). Der er forskel på, hvilke påvirkninger pudsen udsættes for afhængigt af, om det er inde i en opvarmet bygning, ude som afslutning på en ydervæg eller inde i en grisestald.

Murværk af Leca® blokke  og Leca® termblokke bør altid tætnes mod regn, vind, utilsigtet ventilation og lydgennemgang. Murværket bør have en passende Overfladebeh2alder inden overfladebehandlingen, så det er tilpas gennemhærdet og udtørret, og så de fleste svindbevægelser er overstået.

Udvendigt bør vægge, der er udsat for regn, tætnes med en vandafvisende men diffusionsåben facadebehandling eller med en regntæt puds.

Indvendig tætnes ydervæggen helt ned til gulvbetonen. Tætningen udføres før et eventuelt strøgulv udlægges af hensyn til kravet om lufttæthed. Èt-lagsbehandlinger kan anvendes i forholdsvis tørre lokaler, hvor væggene ikke er udsat for mekaniske påvirkninger, og hvor der ikke er krav til lufttæthed.

Overfladebeh3Udvendig puds
Før manuel pudsning udkastes/berappes væggen med cementmørtel C 100/400 eller kalkcementsmørtel KC 20/80/550 i 2-3 mm tykkelse for at skabe et dækkende grundingslag. Som forebyggelse mod revnedannelser kan grovgrundingen alternativt udføres med weber multi 280 i en lagtykkelse på 4-5 mm og eventuelt ilagt weber.therm 397 EF-armeringsnet (glasfibernet).

Efter afstødning, når udkastet/grundingslaget er tilstrækkelig afbundet, pudses med en svagere mørtel som f.eks. kalkcementmørtel KC 35/65/650 eller KC 50/50/700. Stærkere puds revner nemmere og bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt f.eks. på grund af slid eller miljøforhold. Pudsningen bør ske på Overfladebeh4fugtigt underlag og holdes fugtigt nogle døgn, hvor den skærmes mod udtørring af sol og vind.

Som alternativ til udkast og grovpuds kan pudses med fiberpuds som weber.therm 261 EF i lagtykkelse ca. 8 mm og med ilægning af weber.therm 397 EF-armeringsnet (glasfibernet).

Til maskinpudsning og maskinberapning anvendes særligt tilpassede mørtler med egenskaber, der ikke er ringere end de ovennævnte mørtler - også med hensyn til slagregnsbeskyttelse.

Indvendig puds
Til manuel pudsning udkastes/berappes væggen først med cementmørtel C 100/400 eller kalkcementsmørtel KC 20/80/550 i 2-3 mm tykkelse for at skabe et dækkende grundingslag.

Efter afstødning, når udkastet/grundingslaget er tilstrækkelig afbundet, pudses med f.eks. kalkcementmørtel KC 50/50/700. 

Maskinpudsning udføres ofte i forbindelse med den udvendige behandling, se afsnittet herom.

Gipspudser er velegnet til pudsning på den grovporøse overflade på Leca® blokke - både manuelt og med maskine.

En række fabriksblandede tyndpudsprodukter er velegnede til Leca® blokke. De er især fordelagtige, hvor opmuringen er sket så nøjagtig, at små lagtykkelser kan opnås, og hvor der ikke er krav til lufttæthed.

Finpuds kan give en god bund for maling, tapetsering m.m.

En mere detaljeret beskrivelse af miljøklasser, hvilke løsninger, der kan anvendes i forskellige miljøklasser og udførelse kan ses i anvisningen "Letklinkerblokke, Overfladebehandling", der er udgivet af Blokgruppen, BIB, en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan hentes på Blokgruppens hjemmeside.

Fugeaftegninger
Fugeaftegninger på pudsede overflader opstår i forbindelse med regn-/fugtpåvirkning af væggen. Fænomenet ses oftest på vægge med kun ét lag puds.

Fugerne og Leca® blokkene optager ikke samme mængde vand, og når udtørringen af pudslaget er overstået, vil fugtpåvirkningen fra de våde fuger aftegnes som fugtstriber ud for fugerne. 

Det undgås ved, at der påføres en 2-lagsbehandling med et dækkende grundingslag, der sikrer et ensartet og jævnt sugende underlag for grovpudsen. En anden mulighed er at gøre pudsoverfladen vandafvisende, så fuger og Leca®  blokke slet ikke bliver fugtpåvirket. Dette kan f.eks. gøres med en egnet maling.

Har du spørgsmål?

Morten Dysted

Morten Dysted

Salgschef

Kim Vejlgaard

Kim Vejlgaard

Produkt konsulent (Øst)

Jesper

Jesper Hønning

Produkt konsulent (Vest)

Michael

Michael Lind Christensen

Produktspecialist

Knud Mortensen

Knud Mortensen

Teknisk Rådgiver

Adam

Adam Matthias Christensen

Marketing manager

Please register your details first

Areas of interest