Historie

Det der i dag hedder Leca Danmark A/S er reelt fusionen af to virksomheder, der i en årrække var konkurrenter.Leca fabrik i Sydhavnen 1939

Det gamle Leca

Begyndelsen
I midten af 1930'erne erhvervede Lemvigh-Müller & Munck A/S et patent til fremstilling af letklinker. På basis af en viden om roterovne, cementklinkeproduktion og ler udvikledes der på basis af en plastisk, kalkfattig lerart en hårdt brændt, tegllignende klinke, der er opbygget af en masse små luftfyldte celler, som hver især er omkranset af keramisklignende vægge.

Letklinken gennemgik en yderligere produktudvikling, nye patenter blev hentet hjem på processerne, og navnet LECA blev anmeldt til varemærkenævnet - navnet opstod ud fra den engelske betegnelse for produktet Light Expanded Clay Aggregates - LECA®.

I januar 1939 blev A/S Dansk Betonklinker stiftet, og den første roterovn blev bygget i Københavns Sydhavn, hvor leret blev sejlet til fra lerforekomster på Røsnæs ved Kalundborg. Der blev også opført en blokfabrik i Sydhavnen. Snart var efterspørgselen så stor, at produktionskapaciteten måtte udvides, og det blev besluttet at bygge en større ovn - naturligt nok ved lerforekomsterne i Kongstrup på Røsnæs.

Herefter skiftede selskabet navn til A/S Dansk Lecabeton, men det blev også drevet under navnet "Øernes Lecaværk".

Kongstrup
Anlægget i Kongstrup på Røsnæs blev opført i 1948-49 samtidig med at Leca® blev et registreret varemærke. Fabrikken leverede i mange år klinker til produktionen af blokke og isoleringsplader, hvor en stadig strøm af lastbiler kørte Leca® letklinker ind til blokproduktionen i Københavns Sydhavn indtil begyndelsen af 1960'erne, hvor blokproduktionen overgik til De Danske Betonfabrikker A/S i Roskilde.

Efterhånden blev produktet også anvendt til tagisolering, og således er flere store kendte bygningsværker i København opført med Leca® isoleringsplader og Leca® beton som tagisolering, bl.a. "Ø-stifternes" - nu Realkredit Danmarks - bygning på Jarmers Plads i det centrale København og Danmarks første højhuse på Bellahøj for blot at nævne nogle få.

Efterspørgselen steg og steg, flere og flere, især inden for landbruget, kunne se fordelene i at bygge med Leca® blokke; de er lette, isolerende og nemme at tilpasse og mure op. I det jyske var salget nu så stort, at en ny fabrik var under overvejelse, og da man samtidig kunne se, at de ellers store forekomster af ler på Røsnæs ville blive udtømt, besluttedes det at bygge en fabrik i Jylland. Anlægget i Kongstrup blev nedlagt i 1981, og herefter foregik produktionen af Leca® letklinker kun i Jylland.

Hingeværket
De store forekomster af ler, der ligger meget tæt på jordoverfladen i området Ølst Bakker i Hinge nord for Hadsten, afgjorde valget for placering af en fabrik. Byggeriet påbegyndtes, og i 1953 blev de første Leca® letklinker leveret på den første ovn i Hinge.

Selskabet hed i første omgang A/S Jydsk Lecaværk og var ejet af J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S, ligesom fabrikken i Røsnæs var det. I løbet af de næste 20 år udbyggedes fabrikken, og i 1972 stod den femte ovn på Hingeværket færdig. Det var og er verdens største samlede letklinkerfabrik.

I 1970 sammenlagde man A/S Dansk Lecabeton og A/S Jydsk Lecaværk, og selskaberne skiftede navn til Dansk Leca A/S.

I Glostrup havde Dansk Leca A/S i perioden 1965-1988 en produktion af Leca® elementer. Her blev der produceret dækelementer og tagplader af Leca® beton med og uden akustiklag på undersiden. Under de store byggeperioder i 60’erne og slutningen af 70’erne leveredes således mange tusinde kvadratmeter til især det sjællandske marked fra fabrikken i Glostrup.

Efter en strukturel omlægning af Lemvigh-Müller Gruppens selskaber blev Dansk Leca A/S i 2002 et "helstøbt" selskab. Salgs- og marketingpersonalet samt Leca Byggeinformation overgik fra Lemvigh-Müller & Munck A/S til Dansk Leca A/S.
 

Det gamle Fibo

Fibo blev stiftet i 1935 i Vestjylland som A/S Fiskbæk Briketfabrik. Produkterne var brunkul og brunkulsbriketter, og op gennem 30’erne og 40’erne havde man succes med dette. Ved udgangen af 40’erne blev man klar over, at fremtidig energiforsyning ikke i samme udstrækning ville tilgodese Fibos produkter, og man overvejede da alternative produkter. I ejerkredsen var der personer med kendskab til lerprodukter fra teglværksbranchen, og det var derfor helt naturligt, at man kikkede sig om efter mulige produkter baseret på ler.

Dette blev starten på det, der senere blev kendt som FiboKlinker, og i 1952 oprettedes A/S Fiskbæk Beton­klinker­fabrik i tilslutning til briketfabrikken. Fra 1960 blev produktion af FiboKlinker gradvist overført til anlægget i Ølst, hvor man havde fundet store kvalitetsmæssigt gode lerforekomster. Produktionen af letklinker i Fiskbæk blev stoppet i 1973.

Allerede i 50’erne påbegyndte man i Fiskbæk udviklingen af elementer, hvor den daværende over­skuds­­fraktion 0-3 mm var velegnet. Dette resulterede i 1973 i bygning af ele­ment­fa­brikken i Fiskbæk. I 1979 kom fabrikken i Linå til.

Hovedkonkurrenten på det danske marked var Dansk Leca, som op gennem årene har haft 70-90% af det danske marked. Som følge deraf var Fibo nødt til at gå uden for Danmark for at ud­nyt­te sin produktionskapacitet, og Fibo har derfor gennem årene haft betydelige eksportmængder til primært Norge, Sverige og Tyskland.

Ejerskiftet i 1982
I forbindelse med byggekrisen i 1982 blev Fibo solgt til Norsk Leca. Norsk Leca havde gen­nem mange år været en betydelig kunde hos Fibo. Norsk Lecas bevæggrund til købet var del­vis passiv, dvs. at sikre sig adgang til råvarer, fordi Norsk Leca ikke havde kapacitet til at følge det nor­ske marked. Samtidig var det udtryk for en begyndende international tænkning i Norsk Leca, som senere førte til dannelsen af Aker ExClay, køb af Svensk Leca, Tysk Leca og Portugisisk Leca.

Udviklingen i Fibo gik herefter stærkt:

1986  : Køb af Elementfabrik i Brørup

1988  : Bygning af dækfabrik i Linå

1988  : Etablering af sorteringsanlæg i Ølst

1991  : Bygning af elementfabrik i Borup

1993  : Køb af blokfabrik i Randers

1994  : Køb af Søndersø Elementfabrik

1996  : Fibo skifter ejer fra Aker i Norge til Scancem i Sverige

1996  : Salg af elementfabrik i Borup

1998  : Opdeling af Fibo i Fiboment A/S og Optiroc LWA, hvor Optiroc håndterede Fiboklinkerne

I 2004 skifter Optiroc A/S navn til maxit a.s. Navneskiftet er en del af et samlet navneskifte i koncernen og har til formål at forene koncernens selskaber i ét firmanavn, som samtidig er identisk med navnet på en stor del af produkterne.

1.7.2006 køber maxit Group AB aktierne i Dansk Leca A/S og Leca Trading Concession A/S. Det betyder, at maxit a.s og Dansk Leca A/S sammenlægges til et selskab primo 2007.

13.3.2008 afsluttes HeidelbergCements overdragelse af maxit Group til den franske koncern Saint-Gobain. 

2009 skifter maxit a.s navn til Saint-Gobain Weber A/S som følge af den nye ejerstruktur.

2016 opdeles forretningsområderne Premix og Exclay. Saint-Gobain Weber A/S opdeles dermed i Saint-Gobain Weber og Leca Danmark..