26/05/2017
logo

Projektering

Radon er en sundhedsmæssig risiko, der kan og skal elimineres.

Vis alle

Radon2Det er et krav i Bygningsreglementet, at der skal sikres et godt indeklima, hvilket også betyder, at der skal sikres mod radon - og det har det været siden 2010.

Der findes i dag løsninger, der både reducerer risikoen for radon i boliger og kan afhjælpe, hvis koncentrationen bliver for høj. Kort sagt skal man:

  • Trykudligne lufttrykket under gulvet mod jorden og
  • Have en tæt konstruktion mod jord og
  • Ventilere bygningen regelmæssigt

Leca® 10-20 coated er en del af de løsninger.

 

Radon tegningHvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, der naturligt findes i jorden, som udløser radioaktiv stråling, hvilket er sundhedsskadelig. 

Derfor er det væsentligt, at der udføres foranstaltninger, så radon ikke trænger ind i bygningen og, hvis dette ikke helt kan undgås, begrænse indtrængningen mest muligt gennem naturlig eller mekanisk ventilation. 

Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker i konstruktioner der vender ud mod jord, fordi lufttrykket ofte er lavere inde i bygningen end under bygningen. Med andre ord er der undertryk i bygningen og derfor 'suges' ind i bygningen. Der er derfor også altid mere radon i indeluften end i udeluften. Jo mere radon der er i indeluften, jo større er risikoen for lungekræft. Derfor er enhver reduktion en fordel. 

Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jord, hvilket vil sige i kældre eller i stueetagen i huse med terrændæk.

 

Et suglag af Leca® 10-20 coated under boligen forberedt til trykudligning anbefales af Leca Danmark A/S som den bedste radonløsning.

 

 

Radon2Reglerne betyder, at rådgiveren har ansvar for, at bygningen projekteres radonsikkert

Det faktum, at radonsikring af nybyggeri er en del af Bygningsreglementet, betyder direkte, at det er rådgiverens ansvar at projektere bygningen mod for højt radonindhold indendørs. 

Ved at tænke en effektiv radonsikring af bygningen ind allerede i projekteringen er det muligt at anvende nogle enkle løsninger, der både er rationelle at udføre og som er robuste og langtidsholdbare til gavn for bygningens fremtidige brugere.

 

 

 

Radon problematikken er reel!

I Danmark er der store lokale forskelle på radonforholdene, men problemstillingen findes overalt, så der skal altid sikres mod radon i bygninger uanset risikoens størrelse.  

  • Radon er en medvirkende årsag til ca. 300 nye tilfælde af lungekræft om året. (Kilde: Sundhedsstyrrelsen,www.radon.dk)
Radon map
Statens Institut for Strålehygiejne, Januar 2001

 

Det væsentligste bidrag til radon i boligen kommer fra jorden under huset. Radonindholdet i jorden varierer som sagt fra sted til sted.

Der kan være forskel i radonbelastningen på to identiske nabohuse. Hvis et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et tilsvarende hus ligger i et område uden sprækker, kan der være forskel i radonindholdet i luften inde i boligen. 

Den største årsag til radonindtrængning i boliger findes i revner og sprækker i fundamenter, gulvbeton og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer og andre installationer, fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end under bygningen. Der skal derfor aktivt sættes en stopper for indtrængning af radon. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet forøges yderligere.

Over 280.000 huse har i dag et radonproblem!

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Strålehygiejne udgav i 2001 rapporten ”Radon i danske boliger – kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier”. konklusionen i  rapporten er, at omkring 65.000 danske enfamiliehuse har et indendørs radonniveau over 200 Bq/m3

Det vurderes heraf, at ca. 280.000 enfamiliehuse opført før 1996 har et indendørs radonniveau over Bygningsreglementets krav på 100 Bq/m3

Der er altså en række væsentlige sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske argumenter for at tage radonproblemstillingen seriøst og projektere effektive løsninger ind i bygningerne allerede fra starten.

Måling

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med fx dosimetre og der bliver løbende udviklet nye hurtigere målemetoder. Radonkoncentrationen i en bolig vil ofte variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden fordi brugen af en hus varierer over døgnet og efter årstiderne. En måling af radon bør derfor ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, specielt hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen. 

Målingerne udføres og analyseres af specialfirmaer. 

 

Sådan opnår du den bedste radonsikring af bygninger

Lufttætning og trykudligning af terrændæk kan hindre jordluft i at trænge ind. Det anbefales derfor at projektere med begge løsninger, som i kombination med ventilation af bygningen sikrer et lavt radonindhold i indeluften.

Passivt radonsugTrykudligning: Passivt radonsug

Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde laget af Leca® letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røres isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Det passive sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger.

Aktivt radonsugTrykudligning: Aktivt radonsug

I bygninger, hvor der er udført passivt sug, men hvor det senere viser sig, at radonindholdet i indeluften alligevel er for højt, kan det passive sug let ændres til aktivt sug. 

Et aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved kan undertrykket under betonpladen i terrændækket forøges og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes – også over tid.

Tætning af terrændækTætning af terrændæk

Da den radonholdige luft trænger ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem utætheder, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Tætning vil sjældent kunne stå alene som radonsikring. Leca® blokke i fundamenterne er ikke lufttætte, så samlinger mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Ved ydervægsfundamenter føres tætningen helt ud til ydersiden af fundamentet, da luften ellers kan trænge ind i en mur og derfra ind i bygningen. Ved gulve, hvor der bagefter skal udlægges pudslag eller klinker, kan tætningen føres ned under betonpladen. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran. 

Dilatationsfuger og revner i betonpladen fx ved støbeskel tætnes ligeledes med pap eller membraner, og alle gennemføringer i gulvbetonen udføres med lufttætte samlinger. Da tætningen skal virke i hele husets levetid, er det nødvendigt med passende mellemrum at gennemgå gulvene for utætheder som fx utætte fuger ved rørgennemføringer eller svindrevner og sprækker i betonpladen. Beskadigede eller porøse betonplader skal inden ny tætning repareres med egnede materialer.

LuftskifteLuftskifte

Kravene til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radon- og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges.

Løsning med Leca® 10-20 coated

Forudsætningen for en effektiv trykudligning i terrændækket er at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen. Denne åbne struktur opnås bedst med et lag af Leca® 10-20 coated. 

Et lag Leca® 10-20 coated vil samtidig skabe et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen vil ikke give anledning til ventilation af laget, og isoleringsevnen af Leca® 10-20 coated reduceres ikke. 

Udføres de øverste skifter i skillevægsfundamenterne med Leca® blokke uden overfladebehandling, har disse så åben en struktur, at trykudligningen sker gennem disse. Det er således ikke nødvendigt at trykudligne hvert enkelt felt under betonpladen. 

Da det er meget vanskeligt at vurdere, hvor højt radonniveauet er på en byggegrund inden der opføres en bygning, er det under alle omstændigheder en rigtig god idé at udføre terrændækket med et lag af Leca® 10-20 coated samt den nederste del af trykudligningsrøret på en måde, så det efterfølgende er muligt at udføre trykudligning. Terrændækket er vanskelig eller næsten umulig at ændre, hvis en måling i bygningen efterfølgende viser for højt radonindhold.